Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2015

kosmatemysli
5795 41ad
Reposted byleninek9SvartaVargen

April 06 2015

kosmatemysli
3820 faae 500
Reposted byskavenloftvilandraothershe

March 26 2015

kosmatemysli
1937 ba9d
Reposted bytawbudas

March 23 2015

kosmatemysli
kosmatemysli
kosmatemysli

March 11 2015

kosmatemysli
3584 7056 500
kosmatemysli
kosmatemysli
7857 9900
Reposted fromnutt nutt viabooze booze
kosmatemysli
3444 51ec 500
Reposted byberabirsza berabirsza
kosmatemysli

March 09 2015

kosmatemysli
5313 019a
Tags: powiedzonka
kosmatemysli
kosmatemysli
kosmatemysli
0140 6539 500
Reposted byBloodyPierrot BloodyPierrot
kosmatemysli
1276 58fa
Reposted byjosaberabirszagiselle
kosmatemysli
Jeśli żywisz do kobiety jakieś uczucia, powściągnij swoją naturalną chęć, by ją natychmiast zerżnąć. Nie obawiaj się, zdążysz. Jeśli jej nie znosisz od samego początku, spróbuj od razu ją wydymać. Jeśli zaś tego nie zrobiłeś, to lepiej jest odczekać, przy sposobności zerżnąć ją przykładnie, a znienawidzić później.
— Charles Bukowski
kosmatemysli
Jestem wiecznym studentem. Codziennie studiuję życie.
Reposted byberabirsza berabirsza

March 08 2015

kosmatemysli
Ludzie swoim debilizmem doprowadzą do końca świata
kosmatemysli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl